Idgami

Gjashtë shkronjat e Idgamit janë përmbludhur në fjalën “jermelune” :

ي ‌ر ‌م ‌ل‌ و ‌ن)  ﻳَﺮْﻣَﻠُﻮْن)    

Idgam do të thotë shkrirje ose ngjitje e një shkronje në një tjetër.

Idgami ndahet më dysh: idgam mea’l- gunneh dhe idgam bila gunneh.

Idghaam bila ghunneh
Idgami bila gunneh bie kur nuni sakin ose tenvini ndeshen me shkronjat:  dhe 

  • Prezenca e ﻥ ose tenvinit
  • përcjellur nga  dhe 
  • dhe  marrin shaddah  (teshdid)
  • ghunnah (tingulli hundorë) nuk shoqërohet në shqiptim
  • (do të thotë se (asimilohet) tjetërsohet në shkronjën pasuese dhe nuk mbetet fare ﻥ në shqiptim)

Shembuj:

Shembuj nga ajetet Sureja:
ajeti
Shembuj nga ajetet Sureja:
ajeti
(112:4) (96:15)
(96:7) (83:15)

TENVINI

Shembuj nga ajetet Sureja:
ajeti
Shembuj nga ajetet Sureja:
ajeti
(79:26) (104:1)
(101:7)    (81:25)

Idgam meal gunneh

Idgami meal gunneh bie kur nuni sakin ose tenvini ndeshen me shkronjat:

 ي ‌م و ‌ن) ﻳَﻣُﻮْن)

  • Prezenca e ﻥ ose tenvinit
  • përcjellur nga : ي ‌م و ‌ن
  • Shoqërohet me tingull hundor dy tonësh
  • (Kjo do të thotë se diçka nga shqiptimi i ﻥ do të dëgjohet dhe nuk do të (asimilohet) tjetërsohet plotësisht në shkronjat pasuese)

Shembuj

Shkronja Shembuj nga ajetet Sureja:
ajeti
Shembuj nga ajetet Sureja:
ajeti
(99:7) (90:5)
(13:11) (13:34)
(111:5) (86:6)
(92:19) (14:11)

TENVINI

Shkronja Shembuj nga ajetet Sureja:
ajeti
Shembuj nga ajetet Sureja:
ajeti
(89:23) (78:40)
(111:1) (106:4)
(111:5) (105:4)
(14:44) (2:58)

Shënim:

Rregulli i Idgamit ndaj ﻥ  do të aplikohet atëher kur ﻥ  është shkronja e fundit e fjalës. Nëse ﻥ  bie në mes të fjalës atëherë aty nuk aplikohet idgami.

Ekzistojnë vetëm katër fjalë në të gjithë Kuranin që bëjnë përjashtim nga Idgami:

Shkronja Shembuj nga ajetet Sureja:
ajeti
Shembuj nga ajetet Sureja:
ajeti
(61:4) (30:7)
(6:99) (13:4)

Ndërsa tenvini nuk ka mundësi të bie në mes të fjalës 

Close
Close