Idh’hari

“Idh’hari është ndarje duke i larguar dy shkronja prej njëra-tjetrës”.

Këtu tenvini dhe nuni sakin lexohen qartë e hapur pa mos u shndërruar në ihfa
apo idgam. Pra, pas leximit normal të tenvinit e të nunit sakin kalohet në
shkronjën vijuese.
Idh’hari bëhet kur pas tenvinit ose nunit sakin vjen njëra prej 6 shkronjave të
idh’harit. Ato janë:  ء‌ ه‌ ح ‌خ‌ ع‌ غ

Shembull:

Shkronja Shembuj nga ajetet Surja:
ajeti
(108:2)
(79:40)
(79:33)
(7:43)
(80:18)
(80:10)

TENWINAT

Shkronjat Shembuj nga ajetet Surja:
ajeti
(101:11)
(99:7)
(102:8)
(95:6)
(113:3)
(97:5)

Close
Close