Ihfaja

Ihfa do të thotë: të fshehësh diçka, kurse si term i texhvidit përkufizohet kështu:

“Ihfa-ja është një mënyrë leximi midis idh’harit dhe idgamit, larg teshdidit duke e ruajtur gunnen”.

  • Prezenca e ﻥ ose tenvinit
  • përcjellur nga këto 15 shkronja: ( ﺕ , ﺙ , ﺝ , ﺩ , ﺫ , ﺱ , ﺵ , ﺹ , ﺽ , ﻁ , ﻅ , ﻑ , ﻕ , ﻙ )
  • ghunnah (tingulli hundor) shqiptohet i zgjatur dy tone

Shqiptimi : Gjatë shqiptimit të ihfasë, majën dhe mesin e gjuhës nuk e ngjesim për qiellzën e gojës por e lëmë të lirë, kurse zërin e nxjerrim edhe nga goja edhe nga hunda.

TENVINI

Shembuj nga ajetet Sureja : ajeti Shembuj nga ajetet Sureja : ajeti
(78:40) (92:14)
(101:6) (78:14)
(80:2) (89:20)
(91:10) (89:21)
(78:40) (90:14)
(78:14) (18:74)
(79:35) (18:22)
(78:39) (78:12)
(94:7) (89:22)
(88:6) (30:54)
(79:37) (34:15)
(78:40) (4:57)
(78:18) (90:14)
(94:3) (78:40)
(81:28) (79:12)

Close
Close