Iklabi

Iklabi bëhet atëherë kur pas tenvinit ose nunit sakin vjen shkronja b ( ﺏ ). Njëri prej përkufizimeve të tij në shkencën e texhvidit është edhe ky:

“Iklabi është shndërrimi i plotë i tenvinit ose nunit sakin në shkronjën m ( ﻡ ) dhe ihfaja e saj (m) me gunneh para se të kalojmë në shkronjën b ( ﺏ ).

Pra, fillimisht tenvini ose nuni sakin shndërrohen në m . Pastaj, kjo m fshehet duke e lexuar me gunneh (ndërhundë), e vetëm pastaj kalojmë në shkronjën b. Shembuj:

  • Prezenca e ﻥ ose tenvinit
  • përcjellur nga ﺏ  e vokalizuar
  • shndërrohet  ﻥ në ﻡ
  • ghunnah (tingulli hundorë) shoqërohet në shqiptim dhe zgjatë sa dy tone
Shembuj nga ajetet Sureja : ajeti
(98:4)
(104:4)

Close
Close